การเลือกเครื่องช่วยฟังจะต้องเลือกโดยคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยิน โดยมีขั้นตอนดังนนี้
1. ตรวจการได้ยิน สามารถทำได้ 3 วิธี
1.ตรวจการได้ยินกับทางโรงพยาบาลใกล้ๆ
และถ่ายรูปผลตรวจมาให้ทางร้าน
เพื่อเลือกเครื่องช่วยฟัง
2.ตรวจการได้ยินกับทางร้าน
โดยจะมีค่าใช้จ่าย 200 บาท
(**หากตรวจและซื้อเครื่องช่วยฟัง
กับทางร้านจะไม่เสียค่าใช้จ่าย)
3.ตรวจออนไลน์
(ผลตรวจจะไม่แม่นยำ 100 %)
โดยการ ยังไม่เปิดใช้งาน
2. เลือกเครื่องช่วยฟัง
เมื่อได้ตรวจแล้ว ทางร้านจะเลือกเครื่องช่วยฟัง โดยอ้างอิงจากผลตรวจที่ได้มา
3. ทดลองเครื่องช่วยฟัง
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการเลือกเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าสามารถลองเครื่องช่วยฟังที่ทางร้านแนะนำได้ทุกรุ่น
เลือกเครื้่องที่เมหาะสมสำหรับเรามากที่สุด